Štatút súťaže

ŠTATÚT SÚŤAŽE Názov súťaže: Vyhraj  3x obedné menu s dovozom zadarmo (ďalej len „Štatút“) Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov. Predstavuje úplnú úpravu pravidiel súťaže. 1. Organizátor súťaže (ďalej len „organizátor“) Organizátor: Obchodné meno: Oľga Juríková, Sídlo: Makovického 497/26, 971 01 Prievidza, IČO: 46 287 744, DIČ: 1083660259 2. Termín konania súťaže Súťaž sa uskutoční v období od 19.11.2021 do 26.11.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 3. Miesto konania súťaže Miesto konania súťaže je na území mesta Prievidza. 4.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, okrem: zamestnancov organizátora súťaže a osôb im blízkym v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku 5 tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). 5. Podmienky účasti v súťaži: a) Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi, a to uvedením odpovede v komentári pod konkrétny súťažný príspevok, označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“) alebo splnením iných určených podmienok uvedených v popise príspevku, ako napríklad pridaním fotografie s jedlom od reštaurácie Charlie Sever (Prievidza), pričom konkrétny spôsob zapojenia do súťaže bude uvedený v príslušnom súťažnom príspevku. b) Každý účastník súťaže sa môže v rámci jednej súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári alebo jedným označením súťažného príspevku tlačidlom „Páči sa mi to“ („Like“), ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak. c) V prípade, ak účastník súťaže v rámci jednej súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený, ak v príslušnom súťažnom príspevku nie je uvedené inak. Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. d) Celkový počet výhercov konkrétnej súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, bude určený v príslušnom súťažnom príspevku. 6.  Výhra
Predmet výhry konkrétnej súťaže je uvedený v súťažnom príspevku. Na výhru nie je právny nárok a nie je súdne a právne vymáhateľná, vrátane vymáhania účasti v súťaži.   7. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude výherca vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov súťaže. Oznámenie o výhercovi bude zverejnené v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a taktiež bude výherca o tejto skutočnosti upovedomený prostredníctvom správy jemu zaslanej na jeho profil na sociálnej sieti Facebook. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru. Ak výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 8. Spôsob odovzdania výhry Výherca a organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná prepravou prostredníctvom rozvozu výhercovi na náklady organizátora. Vyžrebovaný výherca berie na vedomie, že v prípade, ak zásielku s výhrou neprevezme, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech organizátora. 9. Ochrana osobných údajov Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň odpovedaním na príspevok organizátora na facebookovej stránke organizátora udeľuje súhlas organizátorovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich poskytnutých osobných údajov nevyhnutných na realizáciu súťaže za účelom účasti v súťaži, jej vyhodnotenia, kontaktovania výhercu súťaže, uverejnenia výhercu na facebookovej stránke organizátora a/alebo partnera a archivovania výsledkov súťaže organizátorom súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie, že organizátor súťaže spracúva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a kontaktná adresa len pri výhercoch súťaže. Súhlas sa poskytuje dobrovoľne. Súhlas sa udeľuje na dobu 1 mesiac po skončení súťaže. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže a pred žrebovaním výhry má za následok vyradenie účastníka zo súťaže. Odvolať súhlas možno zaslaním emailovej správy na emailovú adresu infocharliepizza@gmail.com Práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby účastníkovi prináležia v zmysle platných právnych predpisov. Dotknutá osoba má podľa zákona č. 18/2018 Z.Z.o ochrane osobných údajov (Zákon) právo: a.       požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby v zmysle § 21 Zákona, b.     na opravu osobných údajov v zmysle § 22 Zákona, c.       na vymazanie osobných údajov v zmysle § 23 Zákona, d.     na obmedzenie spracúvania osobných údajov v zmysle § 24 Zákona, e.       namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle § 27 Zákona, f.       na prenosnosť osobných údajov v zmysle § 26 Zákona, g.     aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú za podmienok uvedených v § 28 Zákona . h.     kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, i.       podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona v prípade, ak tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Zákonom, j.       pred ďalším spracúvaním osobných údajov na poskytnutie informácie o inom účele, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané. 10. Záverečné ustanovenia Každý účastník súťaže účasťou v súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči účastníkovi súťaže žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Organizátor vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Pravidlá súťaže sú okrem zverejnenia na webovej a facebookovej stránke organizátora súťaže tiež uložené k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania alebo prerušenia. Výhry nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry než je určená organizátorom súťaže, resp. kompenzácie. Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Osoby  konajúce  v rozpore  s  pravidlami  súťaže  nebudú  do  súťaže  zaradené. Organizátor súťaže si ďalej vyhradzuje právo úplne vylúčiť účastníka zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník dosiahol účasť v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť či pôjde o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora súťaže je konečné, bez možnosti odvolania. Právo na výhru nie je možné postúpiť alebo previesť na inú osobu pred jej vyplatením súťažiacemu. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými  účastníkom,  alebo  v  súvislosti   s  neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím  výhry. Organizátor súťaže a subjekty uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže. Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na FB stránke https://www.facebook.com/Charlie-Sever-Prievidza-182136008543475